مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص سالیانه قیمت خرده فروشی انگلستان

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدماتی که توسط مصرف کنندگان به منظور مصرف خریداری می شود است.

England RPI y/y

GBP

CPI (Consumer Price Index) - RPI (Retail Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 22, 2024
کم
4.5%
4.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
تفاوت RPI با CPI در این است که فقط کالاها و خدمات خریداری شده به منظور مصرف توسط اکثریت قریب به اتفاق خانوارها را اندازه گیری می کند و شامل هزینه های مسکن است که از CPI مستثنی شده است.