مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص سالیانه قیمت مسکن انگلیس

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت فروش مسکن است.

England HPI y/y

GBP

HPI (House Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 19, 2024
کم
-0.2%
0.1%
1.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
منبع داده برای اولین بار در ماه ژوئن 2016 این داده را منتشر کرد.