مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر تعداد مدعی

این رویداد بیانگر کاهش تعداد افرادی که در ماه گذشته مدعی مزایای بیکاری هستند است.

Claimant Count Change

GBP

Jobless Claims, Unemployment Change

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 18, 2024
زیاد
8.9K
10.2K
50.4K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اگرچه به طور کلی این شاخص به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.     *شاخص های عقب مانده زمان زیادی برای تغییر نیاز دارند.
بیشتر بدانید!
این داده اولین نشانه از وضعیت اشتغال است که یک ماه زودتر از نرخ بیکاری منتشر شد.