کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

این رویداد بیانگر کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا است.

ECB Press Conference

EUR

Interest Rate Statement, ECB News Conference

ECB (European Central Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. (حدود 45 دقیقه پس از اعلام حداقل نرخ پیشنهادی)
Sep 12, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این کنفرانس یکی از روش های اصلی است که بانک مرکزی اروپا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. همچنین به تفصیل عواملی را پوشش می دهد که بر جدیدترین نرخ بهره و سایر تصمیمات سیاستی تأثیر گذاشته اند، همراه با توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی مانند چشم انداز رشد آینده و تورم. مهمتر از همه، سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد.
بیشتر بدانید!
کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 بخش است. ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس مطبوعات میتوانند آزادانه سوالات خود را مطرح کنند. سوالات اغلب منجر به پاسخ های از پیش تعیین نشده می شوند که نوسانات شدید بازار را ایجاد می کند. کنفرانس مطبوعاتی در وب سایت بانک مرکزی اروپا با اندکی تاخیر از زمان واقعی پخش می شود.