مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتظارات اقتصادی کردیت سوئیس

این رویداد بیان‌گر میزان این شاخص بر اساس سرمایه گذاران و تحلیلگران موسسات برآوردی مشخص میشود.

Credit Suisse Economic Expectations

CHF

CFA/CS Economic Expectations

CFA (Chartered Financial Analysts), CS (Credit Suisse)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 26 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 29, 2024
کم
11.5
17.6
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به این صورت که سرمایه گذاران و تحلیلگران به دلیل شغل خود بسیار مطلع هستند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر مقدار داده بالای 0.0 باشد نشان دهنده خوش بینی است و اگر زیر آن باشد نشان دهنده بدبینی. جالب است بدانید این داده بر اساس نظرسنجی که از حدود 30 سرمایه گذار و تحلیلگر نهادی انجام شده، به دست آمده. در این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواسته می شود تا چشم انداز نسبی اقتصادی 6 ماهه سوئیس را ارزیابی کنند.