مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سفارشات ماشین آلات ماهیانه (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سفارش‌های خرید جدید بخش خصوصی که توسط تولیدکنندگان ماشین‌آلات، به استثنای کشتی‌ها و شرکت‌های آب و برق ارسال شده است.

Core Machinery Orders m/m

JPY

Machine Orders

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 16, 2024
کم
-1.7%
0.8%
7.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو در تولید است به صورتی که افزایش سفارشات خرید نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با تلاش برای تکمیل سفارش‌ها فعالیت خود را افزایش خواهند داد، بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!