مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خروجی ساخت و ساز ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در کل مبلغی که سازندگان در پروژه های ساخت و ساز هزینه می کنند است.

Construction Output m/m

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 12, 2024
کم
-1.9%
0.8%
-0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
منبع خبر، اولین در جولای 2013 این داده را منتشر کرد.