قیمت تولید موسسه مدیریت تامین

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مدیران خرید در صنعت تولید است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

ISM Manufacturing Prices

USD

Manufacturing Prices Paid

ISM (The Institute for Supply Management)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (اولین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Aug 1, 2024
متوسط
57.0
55.8
52.1
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به طوری که وقتی کسب و کارها برای کالاها و خدمات بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده یک از مولفه PMI است، اما به طور جداگانه و به عنوان یک تورم سنج گزارش شده است. اگر داده بالای 50.0 باشد نشان دهنده افزایش قیمت ها ولی اگر زیر 50.0 باشد نشان دهنده کاهش قیمت ها است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 300 مدیر خرید تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی قیمت های پرداخت شده برای کالاها و خدمات را رتبه بندی کنند.