مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

وام خالص به افراد

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل اعتبارات جدید صادر شده برای مصرف کنندگان است.

Net Lending to Individuals m/m

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 1, 2024
کم
1.8B
2.0B
3.1B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده با مخارج مصرف کننده و اعتماد مرتبط است به این صورت که افزایش سطح بدهی نشانه آن است که وام دهندگان در صدور وام احساس راحتی می کنند و مصرف کنندگان به وضعیت مالی خود اطمینان دارند و مشتاق به خرج کردن پول هستند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!