مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فروش عمده فروشی کانادا ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح عمده فروشی است.

Canada Wholesale Sales m/m

CAD

Wholesale Trade

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
کم
0.0%
-0.9%
-1.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است به صورتی که خرده فروشان معمولاً زمانی که انتظار دارند فروش مصرف کننده افزایش یابد، کالاهای بیشتری را از عمده فروشان سفارش می دهند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!