مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فروش تولیدی کانادا ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش انجام شده توسط تولید کنندگان است.

Canada Manufacturing Sales m/m

CAD

Manufacturing Shipments, Factory Sales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 15, 2024
کم
0.2%
0.7%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که تولیدکنندگان به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می گیرند و تغییرات در فروش آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!