مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

گزارش چشم انداز بانک ژاپن

این رویداد بیانگر چشم انداز بانک مرکزی ژاپن در آینده است.

BOJ Outlook Report

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر می‌شود.
Apr 26, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد چشم انداز ارزشمندی را در مورد دیدگاه بانک از شرایط اقتصادی، تورم و عوامل کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می‌دهند ارائه می‌کند.
بیشتر بدانید!
زمان معینی برای انتشار این داده وجود ندارد. این رویداد تا زمانی که نرخ اعلام شود به عنوان “آزمایشی” فهرست می شود.