گزارش ثبات مالی بانک انگلستان

این رویداد بیانگر گزارش ثبات مالی بانک انگلستان است.

BOE Financial Stability Report

GBP

BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Dec 11, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این گزارش ارزیابی شرایط سیستم مالی و خطرات بالقوه برای ثبات مالی است. شواهد در مورد فشارها و عدم تعادل می تواند بینشی را در مورد آینده سیاست پولی ارائه دهد. بنابراین می تواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!