مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

میانگین درآمد نقدی سالانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل درآمد شغلی جمع آوری شده توسط کارگران است.

Average Cash Earnings y/y

JPY

Labor Cash Earnings, Total Cash Earnings

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
کم
1.4%
1.5%
0.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت درآمد با مخارج مرتبط است به این صورت که هرچه مصرف کنندگان درآمد قابل تصرف بیشتری داشته باشند، احتمال افزایش مخارج آنها بیشتر است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!