مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی اولیه

این رویداد بیانگر تغییر سالانه در قیمت تمام کالاها و خدمات لحاظ شده در تولید ناخالص داخلی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Advance GDP Price Index q/q

USD

Gross Domestic Product

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
حدود 30 روز بعد از پایان هر سه ماه.
Jul 25, 2024
متوسط
1.6%
3.0%
3.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده وسیع‌ترین معیار تورم است که تمام فعالیت‌های موجود در تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد و ابزار اولیه‌ای است که بانک مرکزی برای ارزیابی تورم از آن استفاده می‌کند.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده q/q است، اما در قالب سالانه (تغییر سه ماهه x4) گزارش شده است.