مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی پیشرفته فصلی آمریکا

این رویداد بیانگر تغییر سالانه ارزش همه کالا ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Advance GDP q/q

USD

GDP First Release, Estimated GDP

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
حدود 30 روز بعد از پایان هر سه ماه.
Jul 25, 2024
زیاد
3.4%
2.5%
1.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده گستره ترین و مهمترین معیار فعالیت اقتصادی و سلامت یک اقتصاد است.
بیشتر بدانید!

در حالی که این داده q/q است، اما در قالب سالانه (تغییر سه ماهه x4) گزارش شده است. 3 نسخه از تولید ناخالص داخلی با فاصله یک ماه منتشر شده است – پیشرفته، مقدماتی و نهایی. نسخه Advance اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد