مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تقویم فارکس

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد کارگران در ایالات متحده به جز کارگران کشاورزی، خانوارهای خصوصی، مالکان، کارمندان غیرانتفاعی و ارتش را . . .
مقاله ها
صادق محمدی

حقوق و دستمزد غیر کشاورزی چیست؟

 حقوق و دستمزد غیر کشاورزی چیست؟ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد کارگران در ایالات متحده به جز کارگران کشاورزی، خانوارهای خصوصی، مالکان، کارمندان غیرانتفاعی

ادامه مطلب
فرصت های شغلی JOLTS و گردش نیروی کار گزارش ماهانه‌ای است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده انجام می‌شود.
مقاله ها
صادق محمدی

فرصت های شغلی JOLTS چیست؟

نظرسنجی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) چیست؟ نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) یک گزارش ماهانه توسط اداره آمار کار (BLS)

ادامه مطلب