مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز تجاری بر واحد دلار آمریکا

این رویداد بیانگر تراز تجاری بر حسب دلار آمریکا است.

USD-Denominated Trade Balance

CNY

CGAC (Customs General Administration of China)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 10 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود. به استثنای ماه فوریه
Jun 7, 2024
کم
58.6B
81.4B
72.4B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
منبع این داده زمان انتشار دقیقی ارائه نمی دهد بنابراین این رویداد تا زمانی که داده ها منتشر نشود به عنوان ” آزمایشی ” در تقویم اقتصادی قرار میگیرد. از آنجایی که این داده بینش های مشابه ای با تراز تجاری بر حسب یوان که یک ساعت زودتر منتشر میشود، دارد؛ تأثیری خاموش دارد.