مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی سوئیس سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر ارزش کل فروش ها در سطح خرده فروشی، به استثنای خودروها و پمپ بنزین ها است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

Swiss Retail Sales y/y

CHF

Real Retail Sales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 31, 2024
کم
-0.2%
0.2%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!