صحبت های اُز، رئیس RBNZ

این جلسه با توجه به صحبت در مورد بیانیه سیاست پولی در ناهار Business Canterbury، در کرایست چرچ برگزار میشود.

RBNZ Gov Orr Speaks

NZD

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
متوسط
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را مورد بررسی قرار می دهند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای آدرین ار، از سال 2018 تا سال 2028 رئیس RBNZ خواهد بود. نوسان اغلب در طول سخنرانی های او تجربه می شود، زیرا معامله گران سعی می کنند سرنخ های نرخ بهره را رمزگشایی کنند.