مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کتاب بژ

این رویداد بیانگر گزارشی است که فدرال رزرو آمریکا برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره از آن استفاده میکند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Beige Book

USD

Current Economic Conditions

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. حدود 2 هفته قبل از هر جلسه فدرال رزرو
Jul 17, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
همانطور که گفته شد رویداد کتاب بژ گزارشی است که فدرال رزرو آمریکا برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره از آن استفاده میکند. این گزارش از مجموع گزارش های 12 بانک فدرال رزرو که در مورد شرایط اقتصادی منطقه خود ارائه کرده اند، تشکیل شده. با این حال تاثیر آن کم است زیرا فدرال رزرو آمریکا 2 کتاب غیر عمومی دیگر نیز دریافت میکند؛ کتاب سبز و کتاب آبی. اعتقاد بر این است که تاثیر این دو کتاب به نسبت کتاب بژ در تصمیم گیری ها بیشتر است.