مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

درآمد شخصی ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل درآمد دریافتی از همه منابع توسط مصرف کنندگان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Personal Income m/m

USD

Disposable Personal Income

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 26, 2024
کم
0.3%
0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که درآمد با مخارج مرتبط است. هرچه مصرف کنندگان درآمد قابل تصرف بیشتری داشته باشند، احتمال افزایش مخارج آنها بیشتر است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!