احساسات مصرف کننده Westpac نیوزیلند

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مصرف کنندگان بررسی شده است.

New Zealand Westpac Consumer Sentiment

NZD

Westpac/McDermott Miller Consumer Confidence

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 80 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Sep 20, 2024
کم
93.2
82.2
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 100.0 باشد نشان دهنده خوش بینی ولی اگر زیر 100.0 باشد نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 1500 مصرف‌کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، از جمله وضعیت مالی شخصی، شرایط برای خریدهای عمده، و وضعیت کلی اقتصادی را ارزیابی کنند.