مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تاییدیه های وام مسکن

این رویداد بیانگر تعداد وام مسکن جدید تایید شده برای خرید خانه طی ماه قبل است.

Mortgage Approvals

GBP

Approvals Secured on Dwellings

BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 30, 2024
کم
55K
57K
60K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده معمولاً تأثیری خاموشی دارد زیرا حدود 60٪ از کل وام های مسکن، تحت پوشش داده های تأییدیه وام مسکن BBA هستند که چند روز قبل از این داده منتشر میشود.