مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

صحبت های رامسدن، عضو MPC

این سخنرانی با توجه به صحبت در مورد رژیم حل و فصل BOE در آکادمی Deloitte، در قبرس برگزار می‌شود.

MPC Member Ramsden Speaks

GBP

MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اعضای بانک مرکزی در مورد مقدار تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.
بیشتر بدانید!
دیوید رامسدن معاون فرماندار بانک مرکزی انگلستان