مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

عرضه پول M2 سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در مقدار کل ارز داخلی در گردش و سپرده شده در بانک ها است.

M2 Money Supply y/y

CNY

Broad Money

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 11 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 10, 2024
کم
8.3%
8.2%
7.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده همبستگی مثبتی با نرخ بهره دارد؛ به این معنی که در اوایل چرخه اقتصادی، افزایش عرضه پول منجر به مخارج و سرمایه گذاری اضافی می شود، و بعداً در چرخه افزایش عرضه پول منجر به تورم می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع زمان‌بندی انتشار قابل اعتمادی ندارد بنابراین تا زمانی که داده‌ها منتشر نشود، این رویداد با محدوده تاریخ یا به‌عنوان «آزمایشی» در تقویم اقتصادی لیست می‌شود.