مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بهره وری نیروی کار

این رویداد بیانگر تغییر در کارایی نیروی کار هنگام تولید کالاها و خدمات است.

Labor Productivity q/q

CAD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 65 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Sep 5, 2024
کم
0.4%
-0.2%
-0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که بهره وری و تورم مربوط به نیروی کار مستقیماً با هم مرتبط هستند. کاهش بهره وری یک کارگر معادل افزایش دستمزد آنها است. هنگامی که کسب و کارها برای نیروی کار بیشتر پرداخت می کنند، معمولاً هزینه های بالاتری به مصرف کننده منتقل می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!