مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بهره برداری از ظرفیت کانادا

این رویداد بیانگر درصد منابع موجود که توسط سازندگان، سازندگان، معادن، استخراج‌کنندگان نفت و شرکت‌های برق استفاده می‌شوند است.

Canada Capacity Utilization Rate

CAD

Industrial Capacity Utilization Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 75 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
کم
79.7%
80.2%
78.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به طوری که وقتی تولیدکنندگان به ظرفیت کامل نزدیک می شوند، با افزایش قیمت ها پاسخ می دهند و هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!