مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فرصت های شغلی JOLTS

این رویداد بیانگر تعداد فرصت های شغلی گزارش شده در طول ماه به استثنای صنعت کشاورزی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

JOLTS Job Openings

USD

JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 1, 2024
زیاد
8.86M
8.76M
8.76M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای اشتغال کلی است میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده دیر منتشر می شود اما تاثیرش روی بازار زیاد است زیرا فرصت های شغلی یک شاخص پیشرو برای اشتغال کلی است.