تغییر اشتغال غیر کشاورزی ADP

این رویداد بیانگر تغییر تخمینی تعداد افراد شاغل طی ماه قبل بدون احتساب صنعت کشاورزی و دولت است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

ADP Non-Farm Employment Change

USD

ADP (Automatic Data Processing, Inc.)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در اولین چهارشنبه بعد از پایان ماه ) منتشر می شود.
Jul 31, 2024
زیاد
152K
163K
150K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت ایجاد شغل یکی از شاخص های مهم هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده‌ها نگاهی اولیه به رشد اشتغال غیر کشاورزی را ارائه می‌کنند. معمولاً 2 روز قبل از داده‌های اشتغال منتشر شده توسط دولت منتشر میشود. منبع، فرمول محاسبه را در فوریه 2007، دسامبر 2008 و نوامبر 2012 تغییر داد تا با داده‌های دولتی هماهنگ‌تر شود.   جالب است بدانید که موسسه پردازش داده اتوماتیک ADP، برای بدست آوردن این شاخص، داده های حقوق و دستمزد بیش از 25 میلیون کارگر را تجزیه و تحلیل می کند.