مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص اولیه قیمت مصرف کننده ایتالیا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

Italian Prelim CPI m/m

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Apr 29, 2024
کم
0.1%
0.1%
0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
دو نسخه از CPI با فاصله حدود 25 روز از هم منتشر شده است. نسخه اولیه و نهایی. انتشار نسخه اولیه بسیار زود است، اما به دلیل تأثیر نسبتاً اندک ایتالیا بر منطقه یورو، تأثیری ضعیف دارد. نسخه نهایی به دلیل عدم اهمیت در نظر گرفته نشده است.