مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نشست های صندوق بین المللی پول

این رویداد بیانگر نشست های صندوق بین المللی پول است.

IMF Meetings

ALL

IMF (International Monetary Fund)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
Oct 21, 2024
کم
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
جلسات صندوق بین المللی پول معمولا دو بار در سال برگزار می شود و نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آن حضور دارند. جلسات برای مطبوعات آزاد است و مقامات معمولاً در طول روز با خبرنگاران گفتگو می کنند. بیانیه رسمی تغییر سیاست ها و اهداف جلسه پس از پایان جلسات منتشر می شود. هر دو اظهار نظر و بیانیه می توانند نوسانات بازار را ایجاد کنند.