مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی اولیه اروپا

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده است.

Prelim Flash GDP q/q

EUR

Gross Domestic Product

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 30 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jul 30, 2024
کم
0.0%
0.1%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.
بیشتر بدانید!
3 نسخه از تولید ناخالص داخلی با فاصله 20 روز منتشر شده است. Preliminary Flash، Flash و Revised. نسخه Preliminary Flash اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.