مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

وضعیت مصرف کننده آلمان از نگاه موسسه GfK

این رویداد بیانگر سطح یک شاخص ترکیبی بر اساس مصرف کنندگان مورد بررسی است.

German GfK Consumer Climate

EUR

Consumer Sentiment

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Apr 25, 2024
کم
-29.0
-27.7
-27.4
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگز داده بالای 0 باشد نشان دهنده خوش بینی ولی اگر زیر 0 باشد نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از حدود 2000 مصرف‌کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، از جمله وضعیت مالی شخصی، شرایط خرید عمده، و وضعیت کلی اقتصادی را ارزیابی کنند.