مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی نهایی آلمان فصلی

این رویداد بیانگر تغییر ارزش همه کالا ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

German Final GDP q/q

EUR

Gross Domestic Product

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 55 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 24, 2024
کم
-0.3%
-0.3%
-0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
نسخه مقدماتی اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.