سفارشات کارخانه آلمان

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سفارش‌های خرید جدید ارائه‌شده به تولیدکنندگان است.

German Factory Orders m/m

EUR

Industrial Orders, Manufacturing Orders

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 6, 2024
کم
-0.6%
0.5%
-1.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای در تولید است. افزایش سفارشات خرید نشان دهنده این است که تولیدکنندگان با تلاش برای تکمیل سفارشات، فعالیت خود را افزایش خواهند داد. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!