دستمزد خصوصی اولیه فصلی فرانسه

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد افراد شاغل به استثنای صنعت کشاورزی و دولت است.

French Prelim Private Payrolls q/q

EUR

Non-Farm Employment, Provisional Employmen

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 45 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 1, 2024
کم
-0.1%
0.0%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که ایجاد شغل یک شاخص مهم پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این شاخص با فاصله حدود یک ماه از هم منتشر میشود. نسخه مقدماتی و نهایی. هر دو تمایل دارند تأثیری خاموش داشته باشند زیرا چندین شاخص قبلی مربوط به شرایط کار منطقه یورو وجود دارد.