مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

موجودی عمده فروشی اولیه ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل کالاهای نگهداری شده در موجودی توسط عمده فروشان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim Wholesale Inventories m/m

USD

Advance Economic Indicators

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 27, 2024
کم
-0.4%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده نشانه ای از مخارج تجاری آینده است زیرا شرکت ها به محض اتمام موجودی، احتمال بیشتری برای خرید کالا دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک هفته از هم منتشر میشود. نسخه اولیه و نهایی. نسخه اولیه، که منبع برای اولین بار در آگوست 2016 منتشر کرد، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.