مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت تولید کننده اروپا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته شده توسط تولیدکنندگان است.

Europe PPI m/m

EUR

Industrial Producer Prices

PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 6, 2024
کم
0.9%
-0.67%
-1.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
میتوان گفت این داده تأثیری خاموش دارد زیرا آلمان و فرانسه که حدود نیمی از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند، داده های PPI خود را زودتر منتشر می کنند.