مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی مقدماتی انگلستان فصلی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده است.

England Prelim GDP q/q

GBP

GDP First Estimate

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 40 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 15, 2024
متوسط
-0.3%
0.4%
0.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از تولید ناخالص داخلی سه ماهه با فاصله 45 روز از هم منتشر میشوند. نسخه مقدماتی و نهایی. نسخه مقدماتی اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.