مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص مدیران خرید شیکاگو

این رویداد بیانگر سلامت اقتصاد در بخش تولید در منطقه شیکاگو است و معیار اندازه گیری آن سطح یک شاخص بر اساس مدیران خرید.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Chicago PMI

USD

Chicago Purchasing Managers Index

PMI (Purchasing Managers Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Apr 30, 2024
متوسط
44.0
45.9
41.4
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یکی از شاخص های پیشرو است و میتواند واکنش سریع کسب و کارها را به همراه داشته باشد، برای معمله گران اهمیت دارد. از طریقی میتوان با کمک این داده تا حدودی داده ISM manufacturing PMI را پیش بینی کرد.
بیشتر بدانید!
داده ها 3 دقیقه قبل از زمان انتشار عمومی درج شده در تقویم به مشترکین MNI داده می شود – واکنش اولیه بازار معمولاً نتیجه معاملات انجام شده توسط این مشترکان است. اگر عدد اعلام شده بالای 50 باشد، نشان دهنده انبساط بازار است و اگر زیر 50 باشد نشان دهنده انقباض.