مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سود شرکت‌ها

این رویداد بیان‌گر تغییر در ارزش کل درآمد خالص قبل از مالیات کسب شده توسط شرکت ها است.

Corporate Profits q/q

CAD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 55 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 24, 2024
کم
4.7%
2.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب و کارها به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می گیرند و تغییرات در درآمد آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه کردن، استخدام و سرمایه گذاری باشد.
بیشتر بدانید!