شاخص قیمت تولید کننده چین

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاهای خرید و فروش شده توسط تولیدکنندگان است.

China PPI y/y

CNY

PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 10 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 9, 2024
متوسط
-1.4%
-0.8%
-0.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به طوری که زمانی که تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای کالاها پرداخت می کنند و هزینه بیشتری برای کالاها دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!