مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید صنعتی چین سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل خروجی تولید شده توسط سازندگان، معادن و تاسیسات است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

China Industrial Production y/y

CNY

Industrial Output

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود. به استثنای ماه فوریه
May 16, 2024
زیاد
7.0%
6.0%
4.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
به دلیل تأثیر چین بر اقتصاد جهانی و احساسات سرمایه گذاران، داده های چین می تواند تأثیر گسترده ای بر بازارهای ارز داشته باشد.