نرخ نقدی

این رویداد بیانگر نرخ بهره برای وام های یک شبه بین واسطه های مالی است.
Australian Import Prices q/q

Cash Rate

AUD

Interest Rates

RBA (Reserve Bank of Australia)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
سه شنبه اول ماه، به استثنای ژانویه
Aug 6, 2024
زیاد
4.35%
4.35%
4.35%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند. معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر صرفاً برای پیش‌بینی چگونگی تغییر نرخ‌ها در آینده نگاه می‌کنند. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
تصمیم گیری نرخ معمولاً در بازار پرایس می شود، بنابراین مایل است تحت الشعاع بیانیه نرخ بانک رزرو استرالیا قرار گیرد، که بر آینده متمرکز است. جالب است بدانید اعضای هیئت مدیره بانک رزرو استرالیا در مورد محل تعیین نرخ به اجماع رسیدند.