صحبت های اوئدا، رئیس BOJ

این جلسه به دلیل سخنرانی در FIN/SUM 2024، در توکیو، صورت می گیرد.

BOJ Gov Ueda Speaks

JPY

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
زیاد
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که او به عنوان رئیس بانک مرکزی، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور نفوذ دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای کازو اوئدا، رئیس BOJ از آپریل 2023 تا مارچ 2028 خواهد بود. نوسانات اغلب در طول سخنرانی های او تجربه می شود زیرا معامله گران سعی می کنند سرنخ های نرخ بهره را رمزگشایی کنند.