مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص میانگین درآمد سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار پرداخت می کنند، از جمله پاداش است.

Average Earnings Index 3m/y

GBP

Average Earnings Including Bonuses

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 11, 2024
متوسط
5.6%
5.3%
5.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به صورتی که زمانی که مشاغل بیشتر برای نیروی کار پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده ها نشان دهنده میانگین متحرک 3 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. رقمی که پاداش‌ها را حذف نمی‌کند نیز منتشر می‌شود، اما به دلیل عدم اهمیت در آن گنجانده نشده است.