هزینه سرمایه Q/Y

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل هزینه های سرمایه ای جدید که توسط مشاغل انجام می شود است.

Capital Spending q/y

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Sep 2, 2024
کم
16.4%
12.2%
6.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به این صورت که کسب‌وکارها به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می‌گیرند و تغییرات در سطوح سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند نشانه اولیه فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند استخدام، هزینه و درآمد باشد، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده ها نشان دهنده تغییر از سه ماهه گزارش شده به سه ماهه مشابه سال قبل است.