مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

ورود بازدیدکنندگان ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد بازدیدکنندگان کوتاه مدت خارج از کشور که وارد کشور شده اند است.

Visitor Arrivals m/m

NZD

International Travel and Migration

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 14, 2024
کم
7.6%
0.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
گردشگری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند به طوری که حدود 7 درصد از جمعیت توسط صنعت گردشگری استخدام می شوند و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور به طور غیرمستقیم به گردشگری مربوط می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!