مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کامپوزیت 20 قیمت خانه

این رویداد بیانگر تغییر قیمت فروش خانه های تک خانوار در 20 کلانشهر است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

S&P/CS Composite-20 HPI y/y

USD

S&P Corelogic CS Indices

HPI (House Price Index) - CS (Case-Shiller) - S&P (Standard & Poor's)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 60 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 30, 2024
متوسط
6.1%
6.6%
6.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده یکی از معدود اعداد غیر فصلی گزارش شده در تقویم اقتصادی است، زیرا اولین محاسبه برای این داده است.